Priv. Doz. Dr. Christian Lisdat

Participant researcher: Research on Strontium optical lattice clocks, Department 4.3

Address:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Präsidialer Stab - PStr
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Germany

Phone: +49 531 592 1008,
Fax +49 531 592 3003
E-mail: Christian Lisdat

Research areas:

- optical clocks
- precision spectroscopy
- cold molecules

Selected publications

11.
S. Falke, H. Schnatz, J. V. Winfred, T. Middelmann, S. Vogt, S. Weyers, B. Lipphardt, G. Grosche, F. Riehle, U. Sterr, C. Lisdat
Metrologia, 48, 399-407 (2011)
10.
S. Vogt, C. Lisdat, T. Legero, U. Sterr, I. Ernsting, A. Nevsky, S. Schiller
Appl. Phys. B, 104, 741-745 (2011)
9.
T. Middelmann, C. Lisdat, S. Falke, J. S. Winfred, F. Riehle, U. Sterr
IEEE Trans. Instrum. Meas., 60, 2550-2557 (2011)
8.
V. I. Yudin, A. V. Taichenachev, C. W. Oates, Z. W. Barber, N. D. Lemke, A. D. Ludlow, U. Sterr, C. Lisdat, F. Riehle
Phys. Rev. A, 81, 011804(R) (2010)
7.
Liu Sha, I. Sherstov, Ch. Lisdat, H. Knöckel, E. Tiemann
Eur. Phys. J. D, 58, 369 (2010)
6.
C. Lisdat, J. S. R. V. Winfred, T. Middelmann, F. Riehle, U. Sterr
Phys. Rev. Lett., 103, 090801 (2009)
5.
T. Legero, C. Lisdat, J. S. R. V. Winfred, H. Schnatz, G. Grosche, F. Riehle, U. Sterr
IEEE Trans. Instrum. Meas., 58, 1252-1257 (2009)
4.
A. V. Taichenachev, V. I. Yudin, C. W. Oates, Z. W. Barber, N. D. Lemke, A. D. Ludlow, U. Sterr, Ch. Lisdat, F. Riehle
JETP Letters, 90, 713 (2009)
3.
H. Salami, T. Bergeman, B. Beser, J. Bai, E.H. Ahmed, S. Kotochigova, A.M. Lyyra, J. Huennekens, Ch. Lisdat, A.V. Stolyarov, O. Dulieu, P. Crozet, A.J. Ross
Phys. Rev. A, 80, 022515 (2009)
2.
O. Bucicov, M. Nowak, S. Jung, G. Meijer, E. Tiemann, C. Lisdat
Eur. Phys. J. D, 46, 463-469 (2008)
1.
J. Friebe, A. Pape, M. Riedmann, K. Moldenhauer, T. Mehlstäubler, N. Rehbein, C. Lisdat, E. Rasel, W. Ertmer, H. Schnatz, B. Lipphardt, G. Grosche
Phys. Rev. A, 78, 033830-1-7 (2008)
Export as:
BibTeX, XML